Thursday, May 28, 2009


Gaanoo’naai gavaa idhakee vaki bayakah ohna ehcheh hehyeve. Vaki bayaku kuh kurumun vaki bayakah amalu kuran ohna’ ehcheh hehyeve. Aadhe kuriyaramun dhaa muzuthamau gai gaanoonu mihaaru kiyanee vaki bayaku kuh kurumun vaki bayakah vaki gothakah adhabu dheyn oh’na ehchakah kan heevaa kahalaeve.
Sarukaaruge muvahjafaku badhu ahulaagee nuvatha enoon ves kusheh kohfai vaanama emeehaku sarukaaru vajeefaa in vaki kurumakee qaanoonu gai’ ohna gotheve. Raih’ithun nah mi haama kohla dheyn mi ulhenee thaakun thaaku nujehey gothah ihavandhoo ga huri baeh sarukaaru than thanugai amalu kohfaivaa goih thakeve.
Feevaku mohamed(naashi kaley) ihavandhoo center in vajeefaa in vaki kuri iru hama ethaaga commerce stream kiyavaigen primary nursing course ga’ndeh hadhaagen ulhey naashi hasiga’ndeh kamugaivaa mashooru badi faxulaa center in vaki nukurnaee keeh vegen hehyeve.buri bodu vefa uramathi bodu veema hehyeve. Nuvatha hasi vihkaathee hehyeve.
Ethah faharehge matheen mi luhchaa vanee kotari thakun naai ambulance thereyn baruhanaa koh thihbai nerefaeve.adhi volley nixaaru aa eku hingi amalakee faxulaage amihla dhulun ekan kuri kamah ehbasvi kamekeve.migothah mikan koh ulhey meehaku meege kithah hadi mudu’dhaaru hayaah kuda amaluthah hingaane hehyeve. Aluga’ndu meh gunaa kah netheemeve. Adhabee baheh’ga oveyeh nun “keyo keyvaru egeynee bithu fangi negeema’eve”.dhen falhaa naaraa kanthah thakuge vaahaka dhahkaa kah aluga’ndu meh nethee meve.
Nama ves mihaa thanaa jehendhen ves faxulaa akah ehves kushuge adhabeh ais fayeh nuve’eve. Adhi vajeefaa’inves kadaalaafa eh nuve’eve. Mi’ee gaanoonu thoa’ eve. Dhen mi balaa lanee ihavandhoo Madharu saa’in hingaa faivaaa mifadha thaakun thaaku nujehey amalakasheve.meenaaju ameen vanee baruhanaa photo eh negumuge mahsalaa gai school in kadaa laafa eve.meenaa negee nujuhathuge baruhanaa photo eke. Nujuhathu ves mi’ee ihavandhoo madharusaa ge grade 9 gai kiyavamundhaa a’nheh kujjekeve. Nujuhathu bunee ameen e photo negee gadha kamun kamasheve. Suvaalakee gadha kamun ekahla photo eh negidhaane hehyeve. Aadhe negidhaane eve. Nama ves photo dhu’h muraasilun bunaa gothugai a’ee gadha kamun nagaafa in photo eh nooneve.dhen photo ge vaahaka maa gina’in dhahkaa kah netheeme’ve.
Meenaaju ameen(nidheybey ameen) school in kadaali iru nujuhathu school in kadaa nulan vee keehve hehyeve.nujuhathuge e photo chaalu vefai reethi veema hehyeve?.dhen miah ves kiyan vee gaanoonu thoa’eve?. Mihe’n vejje kamah vaanama mihaa fah’kaa gaanoon’eh oih thaneh mulhi dhuniyeyga ves noahnaane eve.

Lobuvethi raih’ithun neve.hey’araa visnaaseve.mi’ee sarukaaru than thanun kunthah thah kohfaivaa gotheve. Thihen nuthibey sheve. Miadhu thibey fulhun mikanthah’ thah islaahu nukoh maadhan vaki mikan’thah thah islaahu kuraan thibeynee vaki konbayeh hehyeve. Thibey fulhun thihen thibey kamah vaanama aluga’ndu mehge muzuthama’u akee ekahala kunthah thakah baaru alhaa muzuthama’ akah vegendhaane eve. Sarukaarun ves baaru alhanee’eve. Thibey fulhun ves baaru alhuh vanee tho’ eve?

Masveri ehge dhulun


“Mahaa mehige araguhne dhivehin aee” “gahaa gehi viyus aee maa fahun’ney” ihavandhoo akee masverikamuge gothun faahaga kohlevey rasekeve, adhi ihavandhooge gina aa'ilaa thakakee masverikamun libey ehchakun dhekolhu jahsamundhaa aa'ilaa thakeve.mas kahkaa mas hihkumakee ves ihavandhooge gina adhadhehge ra'hithun foohi kameh nethi kuramundhaa bura masah kathekeve. Namaves midhuvaskolhu ihavandhoo ah kuramundhaa vis'saaraige sababun gina adhadhehge odidhoani faharu vanee mahah nunureyeve. ihavandhoo office in vaanuvaa teamah muloomaathu dhin gothu gai miadhu ihavandoo in mahah furi odi dhoani faharuge adhadhakee 7 kamah lafaa kuraa kamah buney.
faaithuvi aharakee masveri kamuge gothun varah dhah ahareh kamah masverin buney, adhi mahah gosgen libunu ehchahkun dhekolhu nujehsifai vaakamah ves masverin buney. adhi faaithuvi aharu fuhdhaalee veythuve dhiya aharu libunu aamdhaneen rahkaikohfaivaa huri faisaa in kamah masverin buney.
iguthisaadhee gothun mulhi dhuniye ah kurimathi vefaivaa heenaru kan rajje ah ves kuramundhaa kan faahaga kurevey.kaaboa thaketheege agu ethah guna akah mahchah jehifaivaairu mifadha gothakah masverikan hurumun masveringe sikudi thakah varah bodah udhagoo vaakamah masverin buney!!gavaaidhun mahah dhaa, na'n haama kurumah beynun nuvaa masveriyaku buni gothugai "miaharu migothah masverikan gos'si kamuga vaanama aluga'ndu meh ban'dah jehidhaane kamuge biru heevey".
Aluga’ndu mehge dua’ akee gadha keerithi vantha ALLAH SUBUHAANAHOO WATHA ‘AALAA aluga’ndu meh nah rijugu thanavas kohdhehvai faagathi musthaqubaleh fahi kohdhehvai adhah vureh fehi maadhamaa eh aluga’ndu mehnah kuri mathi kohdheh vumeve. Aameeen.

Monday, May 11, 2009

dhemeehaku Kotari thereyn nerefi

mee dhen abadhu ves mifaadah thelhey 2 rudin neve. abadhu ves hiley meehun gothuga thibe goas gandu gahnani koh ethah faharaku falhaa araafa thibi 2 beethaa eve. adhi ves mi kun huhtaakah noolhe eve. ihakah rey ves mi 2rudin kotari thereyn nerefi eve.vaanuvaa teamah mauloomaathu libifaivaa gothu gai mikun falhai aruvaalee nixaaru dhonmaniku eve.
mihaaru mi dhahkanee kon 2 nagookedinge vaahaka kan ihavandhoo raih'itheh vejje aa neygi nudhaane eve. ekakee meehakaa idhe kudhin libifaivaa 6 kudhin nuwatha 5 kudhinge buhpa ekeve. aneh'kaka kee volley nixaaru aa eku gandu' gai kamah amihla dhulun buni naashi hasigadeve.
aadhe mashooru feevaku naashi kaley aa'i badi fazulaa ge vaahaka eve.
center thereygai ves vajeefaa adhaakuramun ethah gan'deh gahnani koh lo thakun dhushi athun hifaafaive eve.badi fazulaa aee center ge nurse ekeve. feevaku naashi kaleyge aee center ge ambulance driver eve.namaves mifadha hadi huthutru amalu thakaa adhi center in kahvaafai vaathee mihaaru raih'ithun vanee mi luhchaa mithanun nere hooraalaafaeve.
2 fahareh ge mathin ambulance thereyn ves mi dhemeehuh vanee baruhanaa koh thihaba nerefaeve. mi fazulaa kiyaa nagookedi akee ladheh hayaatheh ves gahnun neygey rudi akeebaa eve..naa hama mi hen nubunaa vareh nooneve.ethah faharaku falhaa araa loa thakun hifeema ves mi kun huhtaa kah mi rudi eh noolhe eve.aneh kolhun naashi kaleyge aee ethah baivaru kudhinge buhpa ekeve.
badi fazulaa meehakaa ihnaakah ves adhi kujjakaa rahtehi vegen ulhey vaahaka ves vaanuvaa ihavandhoo teamakah libifayeh nuve eve.
heevaagothun badi fazulaa beynun vanee feevaku naashi gan'daa eku mihen thelhi umuru dhuhvaalaasheve. mi fazulaa beethaa ah heevee gothun evaruge firihenaku ihavandhoo gaives adhi keeh kurun mulhi dhuniyey gai ves nethee eve.
mihaaru mi meehun ge badhu ahulaagee amalu thah kuriyah gendhanee fazula ge amihla geyga eve.

foni, foni veynee ihusaas thakeh ma eba kurameve.

magey godiyah ma edhenee magey dhari ekeve.magey raih'ithunge ihusaasthah dhahna magey ugan ufun dhari eke. magey raih'ithun nah alikurimageh hoadhaa dhey, magey un'gu tharahgee koh ujaalaa kuraaney dhari eke. magey ihusaas thakaa magey hithuge veynee adu ivey dhari eke.
May 9 vana dhuvus vegen dhiyaee ihavandhoo dheke loabivaa, ihavandhoo ah heyo edhey raih'ithunge lolun karuna ehoraali dhuwahakasheve. mihen mi dhahnavun mijehenee sababu thakehves nethi eh nooneve.sbabakah vanee ihavandhoo ah ufan ihavandhooge ihusaas thah dhahna 2 dharin kurimathi lee iruves e'in dhariyakah magey godi kaamiyaabu nukuvenu kameve.
adhi midhaairaa gai himeney ehme bodu aabaadhee othee ves magey u'ngu ga eve. adhi magey go'ndi ekaamiyaabu kurehvee magey dhaairaaga nuhimeney bimakah ufun dhari ekeve.magey hithah kihaa asarukuraane hehyeve.
winamaves magey ufaa kuraa thankolheh eba otheve.aee rajjeyge raees vanee magey un'gu tharahgee kohdheyn vaudhu vefa eve. adhi evaudhu thah emanikufaanu hadhaan nahthaalan mihaaru varah udhagoo kamakah vaane eve. aee emainikufaanu vanee magey raih'ithun nah MDP candideytah vote laan bunefa eve.adhi kohdheyn bunaa kunthah thah emanikufaanah kohdheyn fasheyha waanee ahmed abdulla(thakandhoo ahmed) hovigen kamah ves emanikufaanu vanee vidhaalhu vefaeve.
veemaa mihaaru ekanthah vee gothun emanikufaanah ekanthah thah kohdheyn majubooru vaane eve. sababakah vanee ihavandhoo dharin emanikufaanuge bas ahaa emanikufaanu bunuhvi gothah kanthah kanthah kurehveema eve.
magey un'meedhu kuranee emanikufaanu bunuhvi kanthah thah vee e'nme awhakah kohdheyne kamasheve.